Проект: „ Моќно образовно партнерство“

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

Проект „ Моќно образовно партнерство“ во  нашето училиште почна да се реализира во соработка со Општина Куманово од 15.09.2016г.

Програмата на овој прект се однесува на обезбедување дополнителна помош на учениците со потешкотии во рамки на образовниот процес преку ангажирање на образовни асистенти кои ќе им помагаат на истите за време на наставата. Значаен аспект е дека и родителите и наставниците активно учествуваат во реализација на проектот.

Со него, во минатата учебна година беа опфатени 3 ученика , а оваа учебна година од 01.10.2017г. опфатени се  уште  2 ученика со кои ќе се работи  до крајот на  учебната 2017/2018г.

 

СТАТУТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

ГОДИШНА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО