Програма за работа со ученици со потешкотии

Рејтинг на корисник: 5 / 5

Активна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвездаАктивна ѕвезда
 

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА СО УЧЕНИЦИ СО ПОТЕШКОТИИ

 

                Според Законот за основно образование, предвидено е задолжително воспитание и образование на децата со посебни потреби.

                Како лица со посебни потреби, се третираат оние на кои им е потребна помош заради некоја попреченост и тоа од физиолошка, ментална или психолошка природа. Во зависност од нивните потешкотии, може да се направи поделба на: ученици со медицински проблеми, проблеми во однесување, попреченост во развојот, потешкотии во учењето, нарушено ментално здравје, изразени интелектуални потешкотии, хронични заболувања и сл.

                Според претходно извршена идентификација за потешкотијата што ја има, наставниците во соработка со педагошко-психолошката служба од училиштето, изготвуваат соодветен план и програма за работа за секој ученик, со цел да му се овозможи подобро и поуспешно вклопување во редовната настава. Во текот на учебната година истиот се следи и неговиот напредок се евидентира во индивидуални листи за следење во воспитно- образовниот процес.

Цели Содржини Носители Ресурси Време Очекувани ефекти

Идентификација на ученици кои имаат потреба од посебен пристап во работата

Разговори со деца и родители, опсервација, користење на психолошки тестови и др. Иструменти за идентификација на учениците

Одд. и предм. наставници,

стручни соработници од училиш. и по потреба стручни лица од соодветни институции;

Стручна литература, сознанија од обуки и семинари, психолошки наоди, формулари за идентификација за наставник, наоди и мислења од Комисија за категоризац., наод и мислење     од лекар забелешки од опсервација.

Контину.

Идентифицирани ученици со дефиниран статус

Евидентирање на учениците според откриените причини за попреченост и потешкотии во учењето;

Изготвување на соодветна евиденција за учениците со ПОП согласно нивните потешкотии

Наставници, родители, стр.соработници, стручни лица од соодветни установи;

Стручна литература

Октомври

Соодветно евидентирани ученици според видот на попреченост и потешкотија;

Изготвување на соодветен план и програма за секој ученик пооделно;

Изготвување на ИОП и програма за работа за децата со посебни потреби и потешкотии во учењето

Наставници, родители, стручни соработници, стручни лица од соодветни установи (лекари, дефектолози, логопеди,соц.работници);

Стручна литература

Ноември

Добро и соодветно изготвени ИОП за секој ученик пооделно зависно од видот на попреченост и потешкотијата што ја има;

Подобрување на успехот на учениците со примена на соодветни методи и техники во наставниот процес

Користење на соодветни форми, методи и техники за работа согласно способностите и можностите на учениците

Наставници, родители, стручни соработници

Стручна литература, сознанија од обуку, семинари;

Континуир.

Подобро напредување на учениците во наставниот процес и совладување на предвидениот материјал;

Следење на индивидуалните постигањата на учениците со потешкотии;

ополнување на индивидуални чек-листи за следење на ученикот во воспитно- образовниот процес

Наставници;

Стручна литература и интернет

Континуир.

Подобрување и стекнување на знаења и вештини согласно сопствените индивидуални способности и можности

Едуцирање на децата и возрасните за почитување на меѓусебните разлики

Работилници од „Животни вештини“ и други прирачници

Стручни соработници, обучени наставници и ученици

Прирачник за „Животни вештини“ и др.прирачници

Декември, март, јуни

Подобро прифаќање и помагање на децата со потешкотии и посебни потреби

Размена на искуства со вработените и запознавање со центрите и активностите на децата во дневните центри

Средби и размена на мислења,искуства,вклучувања во обуки и семинари,посета на Дневен центар За деца со посебни потреби

Ученици, наставници и родители

Брошури, стручен материјал и др.;

мај

Оспособување и проширување на знаења и вештини на наставници за работа, вклучување на децата со посебни потреби во организирани секојдневни активности

Информирање на сите заинтересирани субјекти за работата и напредокот на учениците со посебни потреби

Индивидуални и групни состаноци со родители и претставници од локалната самоуправа и други заинтересирани(презент. Дискусии,размена мислења и сл.)

Одд. Наставници и класни раководители

ЛЦД проектор, различни пишани материјали и др.

јуни

Подобро информирање на сите заинтересирани субјекти за ефектите од ваквата работа со овие деца

                                                                                    Изготвиле: членови на тимот за деца со посебни потреби

 
 

СТАТУТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

ГОДИШНА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СЛОБОДНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ