Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

  Процедура за грижа на ученици кои подолго отсуствуваат од наставата (хронично заболување или посериозни повреди)

 

       Во текот на својот раст и развој  кај некои деца се јавуваат нарушувања на здравјето и доаѓа до појава на хронични заболувања, кои претставуваат потешкотија за нивниот правилен раст и развој.
       Понекогаш се случува децата да се здобијат и со посериозни повреди кои бараат подолготрајно отсуство од наставата.
       Со цел да им се помогне на овие ученици, во училиштето се предвидени следниве активности:
•    Идентификација на сите деца со хронични заболувања и повреди;
•    Евидентирање од страна на одделенските и класните раководители на оние ученици кои имаат вакви потешкотии;
•    Во соработка со родителите, одделенските  и класните раководители бараат информации за периодот за отсуство на детето (наод и мислење од лекар, медицинска потврда и сл.);
•    Оние наставници што треба да работат со децата подготвуваат скратена наставна програма која треба да се реализира со учениците;
•    Ако се работи за подолго отсуство на учениците (1-3 месеци ), наставникот го посетува ученикот 1-2 пати неделно и дава упатства и инструкции за работа на ученикот;
•    Наставникот му дава објаснување на родителот како да му помага на детето за совладување на наставниот материјал;
•    Работата на ученикот, наставникот редовно ја следи и доколку има потреба работи индивидуално, а по враќање на ученикот од боледување организира дополнителна настава;
•    Доколку и покрај помошта која е пружена од страна на наставникот и родителот, ученикот не се стекнал  со доволно знаење за време на боледувањето, истиот се упатува на полагање класен испит.                                  

sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235