Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Процедура за запишување на првачиња

                                                

     СОДРЖИНИ                          АКТИВНОСТИ    РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Листа на основни биографски податоци за детето и родителите

Изготвување на листа на основни биографски податоци, која ќе користи во прибирање на основни информации за детето и неговото семејство

Психолог,

Педагог и

одд. наставници од прво     одд.

       Април
Комисија за упис Формирање на комисија за упис на првачиња согласно Законот за основно образование Директор        Април
Прибирање и изготвување на потребна документација за упис на децата во прво одд.

Изготвување на соопштение за време и место на уписот на децата во ЦОУ и подрачните училишта;

Евидентирање на децата - обврзници за прво одд .од списокот добиен од МВР од реонот на училиштето;

Изготвување и праќање на покани до родителите за упис на децата- обврзници;

Изготвување на флаери за претставување на училиштето, кои заедно со поканите се доставуваат до родителите и до најблиската градинка;

Изготвување на инструмент за проверка на предзнаења на детето;

Педагог

Психолог

Одд. настав. од прво одд.

       Април-мај
Упис на деца во прво одд. Уписот ќе се врши секој работен ден од 8-17 часот во просториите на стручната служба при ООУ*11Октомври* -Куманово

Педагог

Психолог

Одд.настав.од прво одд

               Мај
Списоци со име и презиме на ученици од прво одделение   за ЦОУ и подрачни училиш.

Формирање на паралелки во ЦОУ и подрачните училишта со име и презиме на учениците;

Распоредување на учениците во паралелки според критериуми ( број, пол, националност и сл.).

Педагог

Психолог

Одд.настав. од прво одд.

         Август

              

 
 
sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235