Процедура за запишување на првачиња

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Процедура за запишување на првачиња

                                                

     СОДРЖИНИ                          АКТИВНОСТИ    РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Листа на основни биографски податоци за детето и родителите

Изготвување на листа на основни биографски податоци, која ќе користи во прибирање на основни информации за детето и неговото семејство

Психолог,

Педагог и

одд. наставници од прво     одд.

       Април
Комисија за упис Формирање на комисија за упис на првачиња согласно Законот за основно образование Директор        Април
Прибирање и изготвување на потребна документација за упис на децата во прво одд.

Изготвување на соопштение за време и место на уписот на децата во ЦОУ и подрачните училишта;

Евидентирање на децата - обврзници за прво одд .од списокот добиен од МВР од реонот на училиштето;

Изготвување и праќање на покани до родителите за упис на децата- обврзници;

Изготвување на флаери за претставување на училиштето, кои заедно со поканите се доставуваат до родителите и до најблиската градинка;

Изготвување на инструмент за проверка на предзнаења на детето;

Педагог

Психолог

Одд. настав. од прво одд.

       Април-мај
Упис на деца во прво одд. Уписот ќе се врши секој работен ден од 8-17 часот во просториите на стручната служба при ООУ*11Октомври* -Куманово

Педагог

Психолог

Одд.настав.од прво одд

               Мај
Списоци со име и презиме на ученици од прво одделение   за ЦОУ и подрачни училиш.

Формирање на паралелки во ЦОУ и подрачните училишта со име и презиме на учениците;

Распоредување на учениците во паралелки според критериуми ( број, пол, националност и сл.).

Педагог

Психолог

Одд.настав. од прво одд.

         Август

              

 
 

СТАТУТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

ГОДИШНА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО