Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда
 

Проектот ДИСО ( Децата и семејството во образованието) има за цел:

- да ги унапреди личните компетенции и животни вештини кај ранливите групи на деца;

-подобрување на сликата за себе;

-обезбедување видливост на комппентенциите кои веќе постојат;

- вклучување на семејството;

-поддршка на добра комуникација меѓу наставниците, родителите и децата;

-подобрување на заедничко живеење и учење.

Наменет е за деца од 4-14 год., овозможувајќи да ги покажат во училиштето нивните постоечки компетенции.

Во ДИСО се вклучени и родителите со што се потврдува нивната клучна улога за постигањата на детето. Преку реализација на проектот учениците учат како да ги идентификуваат и прифатат сопствените чувства, како да донесуваат одлуки и да се потпираат на нивните сопствени вештини за решавање на проблеми.

Прирачниците за ДИСО може да се најдат на следнава веб страна  http://www.face-lifeskills.com 

sound by Jbgmusic

ООУ „11 ОКТОМВРИ“

ул. Тодор Велков б.б.

1300 Куманово

тел/факс: +389 31 424 235