Проект „Со читање до лидерство“

Неактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвездаНеактивна ѕвезда

13330548 1301177903244920 908222583 nПроектот на УСАИД „Со читање до лидерство“ во ООУ „11 Октомври“ се реализира од 2015 гoдина со ученици од II и III одделение во соработка на Фондација за образовна и културна иницијатива „Чекор по чекор“.  Одговорни во нашето училиште се педагогот Марина Павловска и одд. наставник Весна Кимевска.

 

Проектот нуди иновативни и креативни пристапи и активности како  Караван на букви и броеви, Библиотека на тркала и Дигитална библиотека со соодветни материјали за учење. За првпат во државата се мерат постигањата по јазична и математичка писменост со инструменти за мерење ЕГРА и ЕГМА, со што ќе се обезбедат резултати кои ќе дадат јасна слика за постигањата на учениците. Инструментите се прилагодени на локалниот контекст- на македонски и албански јазик, во соработка со БРО и ДИЦ. Резултатите добиени со примена на овие инструменти можат да послужат а подготовка на стандарди за почетните вештини по мајчин јазик и математика, а воедно ќе придонесат за подобрување на квалитетот на образованието во нашата земја. 

13336391 1301180033244707 1567380655 n13318968 1301178789911498 1732357987 nслики

 

СТАТУТ НА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ

ГОДИШНА ПРОГРАМА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА УЧИЛИШТЕТО

САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО

РАЗВОЈНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИШТЕТО